# ضرب_المثل_هندی
زن می تواند با دامن، چند برابر آنچه را مردان با گاری به خانه می آورند از خانه خارج نمایند.
/ 0 نظر / 8 بازدید
هزار مرد می توانند با هم توافق داشته باشند ولی توافق بین دو زن محال است اگر جه خواهر باشند.
/ 0 نظر / 2 بازدید