# ضرب_المثل_انگلیسی
مردان از سر خستگی ازدواج می کنند، و زنان از روی کنجکاوی و بعد هر دو پشیمان می شوند.
/ 0 نظر / 7 بازدید
زن فقط یک چیز را پنهان نگه می دارد و آن هم آن چیزی است که نمی داند.
/ 0 نظر / 3 بازدید

8

اگر زن به اندازه ی خوبی خود کوچک بود می توانستیم سراپای او را با یک پوست نخود ملبس نماییم.
/ 0 نظر / 5 بازدید