کسی که می خواهد پولش را پنهان نگه دارد،

نباید آن را زیر زبان زن مخفی کند.

/ 1 نظر / 9 بازدید
ش

صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگی ست و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت . . . "دکتر علی شریعتی"