حکایت

به یاد روزهایی که در تنهایی غرق بودم و هستم و به یاد تو و من و به یاد عشق و به یاد گر یه هایه شبانه ام

کسی که می خواهد پولش را پنهان نگه دارد، نباید آن را زیر زبان زن مخفی کند.
/ 1 نظر / 8 بازدید
دخترهای خوب، دفترچه ی خاطرات دارند وگرنه دخترهای بد که وقتش را ندارند.
/ 2 نظر / 8 بازدید
زن حکم پتویی را دارد که اگر رویت بیندازی ناراحتت می کند و اگر دورش بیندازی سرما می خوری.
/ 1 نظر / 7 بازدید
نه بهشت، غضبی مانند عشقی که له نفرت تبدیل گشته دارد، نه جهنم، عذابی مانند اخم کردن زنان.
/ 0 نظر / 7 بازدید
زن می تواند با دامن، چند برابر آنچه را مردان با گاری به خانه می آورند از خانه خارج نمایند.
/ 0 نظر / 8 بازدید
مهر 90
22 پست
شهریور 90
34 پست
مرداد 90
30 پست
تیر 90
15 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
21 پست
آذر 87
7 پست
توفیق
6 پست
آلن_پیز
5 پست
نیچه
2 پست
ناشناس
8 پست
شکسپیر
5 پست
ولتر
1 پست
جامی
1 پست
نظامی
1 پست
اوحدی
2 پست
فرانکلین
1 پست
پل_والری
1 پست
سر_وانتس
1 پست
سر وانتس
1 پست
تامس_ساس
2 پست
بن_بیکر
1 پست
بایرون
1 پست
تیم_آلن
1 پست
آنون
1 پست
ژرژ_ساند
1 پست
مارکس
1 پست
ارسطو
1 پست
مائی_وست
1 پست
سنت_بوو
1 پست
سعدی
1 پست
فرو_ید
1 پست
پلو_تارک
1 پست
سقراط
1 پست
اچالمنکن
1 پست
سنایی
1 پست
مدیر_یت
1 پست